logo

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

 Dokumenti

 Korisne veze

Informacije na ovoj stranici podložne su promjenama, molimo posjetite ih u nekoliko navrata prije razredbenog postupka.
Razredbeni postupak 2013/2014 - DIPLOMSKI STUDIJ

Sve potrebne i autorizirane informacije o razredbenom postupku i upisima nalazit će se na ovim web stranicama. Web stranica ažurirat će se svakodnevno. Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01) 6120-013 i 6120-203 ili na e-mail adresi: info-centar@ffzg.hr.

Postupak prijave studenata u 1. godinu diplomskog studija

Pristupnik je dužan uz prijavu priložiti:
 1. Obrazac Prijave za upis (preuzima se u Info službi Fakulteta)
 2. Rodni list (izvornik ili preslika)
 3. Domovnicu (izvornik ili preslika)
 4. Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 5. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
 6. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)

 

VAŽNE NAPOMENE:

Pristupnici koji se prijavljuju za upis na jednopredmetni diplomski studij mogu prijaviti najviše jedan jednopredmetni diplomski studij.
Pristupnici koji se prijavljuju za upis na dvopredmetni diplomski studij mogu prijaviti najviše jednu kombinaciju dvopredmetnog diplomskog studija.

Pristupnici moraju za svaki studij koji prijavljuju priložiti i dodatnu kopiju sljedećih dokumenata:

 1. Svjedodžbu o završnom preddiplomskom studiju ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 2. Prijepis ocjena s prosječnom ocjenom preddiplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika)
 3. Dokazi o postignućima (objavljenim radovima i dobivenim nagradama)

 

VAŽNO: Upisi na diplomski studij i završni rad

 1. Studenti koji nisu obavili sve svoje obaveze predviđene preddiplomskim studijem ne mogu se upisati na diplomski studij.
 2. Ako je predviđen završni rad na preddiplomskom studiju, a studenti ga nisu obranili, ne mogu se upisati na diplomski studij.
 3. Studenti koji žele paralelno upisati još jedan diplomski studij moraju prilikom prijave priložiti prijepis ocjena sa prosjekom ocjena iz sadašnjeg diplomskog studija (prosjek ocjena ne smije biti manji od 4.00).
 4. Studenti koji se prijavljuju u kombinaciji geografija 5+0 i povijest 3+2 moraju imati potvrdu da se mogu upisati u 4. godinu geografije.
 5. Studenti s drugih fakulteta koji upisuju diplomski studij na Filozofskom fakultetu moraju imati potvrdu o položenim ispitima i ispunjenim uvjetima za upis u 4. godinu, i ostale potrebne dokumente predviđene natječajem za upis na diplomski studij Filozofskog fakulteta.
 6. STUDENTIMA KOJI NA DIPLOMSKOM STUDIJU NE MOGU NASTAVITI STUDIRATI ISTU DVOPREDMETNU KOMBINACIJU KAO NA PREDDIPLOMSKOJ RAZINI (Primjenjuje se isključivo na studente koji će se na diplomske studije upisivati u ak. godini 2013/2014) Studenti dvopredmetnih preddiplomskih studija koji na diplomskoj razini ne mogu studirati studije u istoj kombinaciji, jer je jedan od tih studija na diplomskoj razini isključivo jednopredmetan (u ovom trenutku to su svi smjerovi i moduli diplomskog studija arheologije i povijesti), moći će se, uz podnošenje molbe, prijaviti i na svoj drugi studij kao dodatni. Molbe za navedene studente ne predaju se preko Urudžbenog ureda, nego ih je potrebno predati u Informativni centar. Takav dodatni diplomski studij moći će studirati u kombinaciji s navedenim jednopredmetnim diplomskim studijem, te steći diploma magistra obiju struka.

 

Podaci za plaćanje troškova prijave

Studenti koji prijavljuju redovni studij, uplatu moraju izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 2-805-1008.
Studenti koji prijavljuju izvanredni studij Informacijskih znanosti (Bibliotekarstvo), uplatu moraju izvršiti na žiro račun Filozofskog fakulteta HR1823600001101311177, uz poziv na broj 2-460-3104.

 

Postupak upisa

Prijave traju od ponedjeljka, 23.09.2013, do petka, 27.09.2013. Nakon prijava slijedi kvalifikacijski postupak koji će biti u ponedjeljak, 30.09.2013. od 10:00 do 13:00 sati. Kvalifikacijskom ispitu pristupaju studenti

 • koji žele upisati diplomski studij za koji nemaju završen istovrsni preddiplomski studij ili
 • koji su završili preddiplomski studij na nekom drugom fakultetu ili
 • koji prijavljuju studij na kojem postoje smjerovi
U utorak 01.10.2013. će se objaviti rezultati kvalifikacijskog ispita na web stranicama Fakulteta. Nakon provedenog kvalifikacijskog postupka slijedit će prijemni ispiti koji će se održati 03.10.2013, 04.10.2013. i 05.10.2013. Prijemni ispiti su samo za one studije gdje je upisna kvota premašena, ili za one studije koji to izričito traže, o čemu će studenti biti pravovremeno obaviješteni na web stranicama Fakulteta. Natječaj za upis na diplomske studije dostupan je na stranici: http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/natjecaji/Natjecaj_DIPLOMSKI_2013-2014.pdf

 

Odsjek za romanistiku - kvalifikacijski postupak

Studenti su obavezni doći 30.9.2013. u 10:00 sati ispred sobe F310 (prof. Musulin). Prijemni ispit:

 • za književni smjer 3.10.2013. u 9:00 sati u sobi F311 (prof. Polić Bobić i prof. Matić) – usmeno
 • za lingvistički smjer 3.10. 2013. u 11:00 sati u sobi F310 (prof. Musulin) – usmeno
 • za nastavnički smjer 4.10. 2013. u 14:00 sati u sobi F321 (prof. Luetić) - pismeno (ako bude više od 20 kandidata).

 

Razlikovni ispit na kvalifikacijskom postupku za upis na diplomski studij francuskoga jezika i književnosti

Pristupnici koji upisuju diplomski studij francuskoga jezika i književnosti, a završili su preddiplomski studij francuskoga jezika i književnosti na drugome fakultetu, polagat će razlikovni ispit iz francuskoga jezika. Pismeni ispit održat će se u ponedjeljak 30.09.2013. u 10 sati u A-107. Svi pristupnici su pozvani 30.09.2013. u 15 sati u A-107 radi odabira smjerova prema broju raspoloživih mjesta (najviše 35 mjesta za svaki smjer s time da ukupni broj upisanih na sva tri smjera diplomskih studija ne može biti veći od 60). Pri odabiru smjerova uzet će se u obzir prosjek ocjena tijekom preddiplomskog studija.

Dodatne obavijesti bit će pravovremeno objavljene na stranicama Odsjeka za romanistiku i na stranicama Fakulteta.

 

Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Pristupnici koji prijavljuju studije na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, a nisu završili preddiplomski studij informacijskih znanosti obavezni su prisustvovati kvalifikacijskom ispitu, koji će se održati 30.9.2013. u 13:00 sati u dvorani D III.

Svi pristupnici koji prijavljuju upis na diplomske studije informacijskih znanosti moraju obavezno moraju doći na odabir smjera u DV III u 17:00 sati.
Dakle, i studenti koji su bili na kvalifikacijskom ispitu i oni koji na njemu nisu bili (jer su završili informacijske znanosti) moraju doći u DV III u 17:00 sati na odabir smjera. Ukoliko ne dođu na odabir smjera neće se moći upisati na diplomski studij informacijskih znanosti.
(posebno napominjemo da i studenti koji su završili preddiplomski studij informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu su također obavezni doći na odabir smjera jer inače neće se moći upisati na diplomski studij)

Kriterij za upis na diplomski studij informacijskih znanosti bit će:

 • Završen sveučilišni preddiplomski studij
 • Uspjeh na preddiplomskom studiju
 • Redoslijed odabira smjera na Studiju temeljit će se na težinskom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Formirat će se rang ista pristupnika prema uspjehu na preddiplomskom studiju i pristupnici će redom biti prozivani da se opredijele za željeni smjer.

  Pristupnici će se prozivati sve dok se ne popuni kvota odabranog smjera, ili ukupna kvota od 120 upisanih na diplomske studije informacijskih znanosti. Dogovorene kvote su:
  • Arhivistika: 20
  • Bibliotekarstvo: 40 (10 za jednopredmetne i 30 za dvopredmetne)
  • Informatika (nastavnički i istraživački): 30
  • Informatologija: 20
  • Muzeologija: 30

   

  Raspored kvalifikacijskih ispita

  Raspored kvalifikacijskih ispita za upise na diplomske studije dostupan je ovdje.

  Napomena: Pristupnici su na kvalifikacijske ispite dužni doći u 10:00 sati, ali ako je pristupnik prijavio više studija, na drugi kvalifikacijski ispit može doći dok završi s prvim, ali najkasnije do 13:00 sati.

   

  Odsjek za anglistiku - kvalifikacijski ispit

  Kvalifikacijski ispit na Odsjeku za anglistiku neće se održati u B011 u 10:00 sati, nego u B020 u 10:00 sati.

  Rezultati kvalifikacijskih ispita održanih 30.9.2013

  Rezultati kvalifikacijskih ispita održanih 30.9.2013 dostupni su ovdje, a šifre smjerova diplomskih studija dostupne su ovdje.

  Izvanredni studij informacijskih znanosti - rezultati

  Rezultati kvalifikacijskih ispita za izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo) dostupni su ovdje. Svi studenti koji su se kvalificirali za izvanredni studij informacijskih znanosti (bibliotekarstvo), stekli su i pravo upisa na taj studij.

  Odsjek za psihologiju

  Studenti koji su se kvalificirali za upis na diplomski studij psihologije, moraju doći na razredbeni postupak u petak, 04.10.2013. u 08:00 u Dvoranu DV-7

  Odsjek za anglistiku

  Studenti koji su se prijavili na diplomski studij anglistike, moraju doći na odabir smjera u četvrtak, 10.10.2013. u 14:00 sati u prostoriju A-105. Sve obavijesti o upisu na anglistiku bit će stranicama Odsjeka za anglistiku.

  Rezultati kvalifikacijskih ispita održanih do 01.10.2013

  Rezultati kvalifikacijskih ispita održanih do 01.10.2013 dostupni su ovdje, a šifre smjerova diplomskih studija dostupne su ovdje.

  Lista pristupnika koji su stekli pravo upisa

  Lista pristupnika koji su stekli pravo upisa dostupna je ovdje, a šifre smjerova diplomskih studija dostupne su ovdje. (vrijedi za sve pristupnike osim onih koji su prijavili diplomske studije: Španjolski jezik i knjiženost, Anglistika i Psihologija)

  Napomena: Pristupnici koji su prijavili diplomske studije: Španjolski jezik i knjiženost, Anglistika i Psihologija, steći će pravo upisa nakon što prođu razredbeni postupak. Informacije o razredbenim postupcima za navedene studije, mogu se naći na stranicama pripadajućih Odsjeka.

  Lista pristupnika koji su nakon razredbenog postupka stekli pravo upisa na diplomski studij Španjolskog jezika i književnosti

  Liste pristupnika koji su nakon razredbenog postupka stekli pravo upisa na diplomski studij Španjolskog jezika i književnosti dostupne su za smjerove:

  Lista pristupnika koji su nakon razredbenog postupka stekli pravo upisa na diplomski studij Psihologije

  Lista pristupnika koji su nakon razredbenog postupka stekli pravo upisa na diplomski studij Psihologije dostupna je ovdje

  Konačna lista pristupnika koji su stekli pravo upisa na diplomski studij

  Lista pristupnika koji su stekli pravo upisa na diplomski studij dostupna je ovdje, a šifre smjerova diplomskih studija dostupne su ovdje. (vrijedi za sve pristupnike osim onih koji su prijavili diplomski studij Anglistike)

  Rang lista studenata s pravom upisa na smjerove diplomskog studija Odsjeka za anglistiku

  Rang lista studenata s pravom upisa na smjerove diplomskog studija Odsjeka za anglistiku dostupna je ovdje.

  Popis studenata upisanih na diplomski studij

  Popis studenata upisanih na diplomski studij ak.god. 2013/2014 dostupan je ovdje.